Thuế, phí và lệ phí

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/7/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tính đến ngày 10/7/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất (tính đến ngày 10/7/2018)

Thủ tục hành chính cấp Chi cục thuế

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/3/2018)