Thông báo mất Giấy CNQSD đất

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 40QSDĐ, ngày 26/5/1994 cấp cho hộ Hồ Thị Niệm, địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 189/QSDĐ , ngày 26/5/1995 cấp cho hộ Trần Đình Hùng, vợ là Hoàng Thị Hoa, địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 259QSDĐ, ngày 26/5/1995 cấp cho hộ Nguyễn Văn Ngọc, vợ là Nguyễn Thị Hồng địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số D 0960955, số vào sổ 964/QSDĐ, ngày 28/02/1995, cấp cho hộ ông Võ Thành, vợ là Lê Thị Nhiệm, xã Kỳ Phong

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số D0354809, số vào sổ 453/QSDĐ, ngày 06/4/1995 cấp cho hộ bà Lê Thị Vinh (tên trong GCN QSD đất là Lê Vinh), địa chỉ xã Kỳ Tân

Thông báo số 97 về việc mất GCN QSD đất số K039950, số vào sổ 561/QSDĐ, ngày 21/02/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Nhoan

Thông báo số 98 TNMT về việc mất GCN QSD đất số 889/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Thông báo số 99/TB-TNMT về việc mất GCN QSD đất số 922/QSDĐ ngày 26/11/2018 cấp cho hộ bà Trần Thị Tiến, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 508/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Lành (Nguyễn Văn Lành), thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang

Thông báo số 89/TB-TNMT Thông báo về việc mất GCN QSD đất số K174062, số vào sổ 245QSDĐ, ngày cấp 21/02/1998, cấp cho bà Nguyễn Thị Cần, thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo số 90/TB-TNMT về việc Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 485/QSDĐ, ngày 02/10/1997 cấp cho Hà Huy Hoà (tên trong GCN QSD đất Lê Văn Hoà)