Danh sách Thôn văn hóa

08:20 17/11/2017

DANH SÁCH THÔN VĂN HÓA

​***

TT Tên đơn vị Danh hiệu được công nhận Năm công nhận lần đầu Năm công nhận lại (đạt)
1 Thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 1997 2014
2 Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2004 2014
3 Thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2005 2014
4 Thôn  Đông Thịnh, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2006 2014
5 Thôn  Hoà Bình, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2006 2014
6 Thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2015
7 Thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2010 2015
8 Thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong Thôn văn hóa 2017
9 Thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2016
10 Thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2015
11 Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2015
12 Thôn Phương Giai, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2014
13 Thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2004 2014
14 Thôn Đông Tiến, xã Kỳ Bắc Thôn văn hóa 2007 2014
15 Thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 1997 2014
16 Thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 1997
17 Thôn Bình Lợi, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2005 2014
18 Thôn Kim Nam Tiến, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2005 2014
19 Thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2005 2014
20 Thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2001
21 Thôn Tân An, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2007 2014
22 Thôn Minh Tiến, xã Kỳ Tiến Thôn văn hóa 2010 2014
23 Thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2004 2014
24 Thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2004 2014
25 Thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2005 2014
26 Thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2006 2014
27 Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2006 2014
28 Thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2011 2015
29 Thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2012 2015
30 Thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân Thôn văn hóa 2013 2016
31 Thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2005 2014
32 Thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2005 2014
33 Thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2008 2014
34 Thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2008 2014
35 Thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2013 2016
36 Thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2014
37 Thôn Tân Đình, xã Kỳ Giang Thôn văn hóa 2014
38 Thôn Phú Thượng, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 1998
39 Thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2004 2014
40 Thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2010 2016
41 Thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2012 2015
42 Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2012 2015
43 Thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2016
44 Thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2015
45 Thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2014
46 Thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2013
47 Thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang Thôn văn hóa 2017
48 Thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 1997 2014
49 Thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2007 2014
50 Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2010 2014
51 Thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2012 2015
52 Thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2016
53 Thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2015
54 Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng Thôn văn hóa 2014
55 Thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2015
56 Thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2015
57 Thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2015
58 Thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2016
59 Thôn Phú Long, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2015
60 Thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2016
61 Thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú Thôn văn hóa 2014
62 Thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 1997 2014
63 Thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 2006 2014
64 Thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 2006 2014
65 Thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 2007 2014
66 Thôn Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 2008 2014
67 Thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ Thôn văn hóa 2010 2015
68 Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 1998 2014
69 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 2003 2014
70 Thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 2006 2014
71 Thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 2007 2014
72 Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 2008 2014
73 Thôn Hoà Bình, xã Kỳ Thư Thôn văn hóa 2010 2015
74 Thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 1998 2014
75 Thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 2001 2014
76 Thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 2002 2014
77 Thôn Sa Xá, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 2003 2014
78 Thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 2006 2014
79 Thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn Thôn văn hóa 2017
80 Thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 1997 2014
81 Thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
82 Thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
83 Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
84 Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
85 Thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
86 Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2013
87 Thôn Tả Tấn, xã Kỳ Tân Thôn văn hóa 2016
88 Thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải Thôn văn hóa 1997 2014
89 Thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải Thôn văn hóa 1999 2014
90 Thôn Bắc Hải , xã Kỳ Hải Thôn văn hóa 2001 2015
91 Thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải Thôn văn hóa 2001 2014
92 Thôn Trung Hải, xã Kỳ Hải Thôn văn hóa 2002 2014
93 Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu Thôn văn hóa 1998 2014
94 Thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu Thôn văn hóa 2012 2015
95 Thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu Thôn văn hóa 2013 2016
96 Thôn Châu Long, xã Kỳ Châu Thôn văn hóa 2016
97 Thôn Kim Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2004 2014
98 Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2008 2014
99 Thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2012 2015
100 Thôn Nam Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2012 2015
101 Thôn Bắc Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2015
102 Thôn Tân Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2013
103 Thôn Đông Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2014
104 Thôn Xuân Hà, xã Kỳ Lâm Thôn văn hóa 2017
105 Thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 1997 2014
106 Thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2016
107 Thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2015
108 Thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2016
109 Thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2015
110 Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2015
111 Thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2014
112 Thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2014
113 Thôn Sơn Bình 3, xã Kỳ Sơn Thôn văn hóa 2017
114 Thôn Trung Tiến, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2012 2016
115 Thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2016
116 Thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2015
117 Thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2015
118 Thôn Tiến Quang, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2014
119 Thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2016
120 Thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2016
121 Thôn Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2015
122 Thôn Phúc Thành 2, xã Kỳ Thượng Thôn văn hóa 2016
123 Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2016
124 Thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2016
125 Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2013 2016
126 Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2015
127 Thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2015
128 Thôn Lạc Xuân, xã Kỳ Lạc Thôn văn hóa 2014
129 Thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây Thôn văn hóa 2016
130 Thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây Thôn văn hóa 2016
131 Thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây Thôn văn hóa 2014
132 Thôn Tân Cầu, xã Kỳ Hợp Thôn văn hóa 2012
133 Thôn Minh Tân, xã Kỳ Hợp Thôn văn hóa 2017
134 Thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung Thôn văn hóa 2011 2016
135 Thôn Trường Sơn, xã Kỳ Trung Thôn văn hóa 2012 2015
136 Thôn Nam Sơn, xã Kỳ Trung Thôn văn hóa 2014
137 Thôn Đông Sơn, xã Kỳ Trung Thôn văn hóa 2013 2016
138 Thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung Thôn văn hóa 2015

SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ THÔN VĂN HÓA

***

TT Tên đơn vị Tổng số thôn Số Thôn văn hóa Số thôn chưa đạt Văn hóa Tỷ lệ % Thôn văn hóa Ghi chú
1 Kỳ Bắc 6 6 0 100
2 Kỳ Tiến 8 8 0 100
3 Kỳ Xuân 8 8 0 100
4 Kỳ Giang 7 7 0 100
5 Kỳ Thọ 6 6 0 100
6 Kỳ Thư 6 6 0 100
7 Kỳ Hải 5 5 0 100
8 Kỳ Trung 5 5 0 100
9 Kỳ Đồng 7 7 0 100
10 Kỳ Châu 4 4 0 100
12 Kỳ Sơn 9 9 0 100
13 Kỳ Lâm 8 8 0 100
16 Kỳ Khang 11 10 1 90,9
11 Kỳ Tân 9 8 1 88,9
14 Kỳ Phú 8 7 1 87,5
15 Kỳ Lạc 7 6 1 85,7
18 Kỳ Phong 10 8 2 80,0
17 Kỳ Thượng 12 9 3 75,0
19 Kỳ Văn 8 6 2 75,0
21 Kỳ Hợp 4 2 2 50,0
20 Kỳ Tây 9 3 6 33,3
Cộng 157 138 19 87,9