Thi đua khen thưởng, xử phạt

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2018

Quyết định công nhận giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2016

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 2)

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 1)

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 1)