Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
10/QĐ-MT 16/09/2017 Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh Quyết định thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn, hàng cứu trợ cơn bão số 10
2542/QĐ-UBND 31/08/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt...
405 -QĐ/HU 09/08/2017 Huyện ủy Kỳ Anh Quyết định thành lập ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh...
3956/QĐ-UBND 26/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...
3901/QĐ-UBND 24/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá tại khu vực quy hoạch phân lô đất ở vùng Cồn Gát thôn...
3675/QĐ-UBND 29/06/2017 UBND huyện Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh...
2904/QĐ-UBND 08/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Quy hoạch phân lô vùng Cồn Gát I và...
1174/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết...
242 -QĐ/HU 26/04/2017 Huyện ủy Kỳ Anh Quyết định v/v thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể...
2289/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh
385 -QĐ/TU 19/04/2017 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn...
371 -QĐ/TU 11/04/2017 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức...
1896/QĐ-UBND 07/04/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về công nhận kết quả trúng tuyển xét hợp đồng lao động giáo viên mầm non huyện Kỳ Anh, năm học...
739/QĐ-UBND 22/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan...
15050/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin huyện Kỳ Anh
12663/QĐ-UBND 27/12/2016 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Chính phủ Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
3927/QĐ-UBND 09/10/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035, tỷ lệ 1/10000