Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
6125/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP
6124/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
6038/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang huyện năm 2017
5839/QĐ-UBND 15/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kê khai tài sản và thu nhập năm 2017
5805/QĐ-UBND 14/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5771/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5775/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
5773/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực...
5663/QĐ-UBND 09/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn liên ngành truy thu nợ thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh
5468/QĐ-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...
5461/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Kỳ Anh
5460/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5360/QĐ-UBND 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện
5361/QĐ-UBND 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện
1015/UBND-TCKH 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND của UBND tỉnh
5267/QĐ-UBND 20/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán...
5266/QĐ-UBND 20/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cân nghèo năm 2017
5247/QĐ-UBND 18/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Kỳ Anh
5165/QĐ-UBND 13/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
4900/QĐ-UBND 28/09/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kỳ Anh năm 2018