Quyết định công bố TTHC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
3376/QĐ-UBND 05/11/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,...
3239/QĐ-UBND 29/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dung tại UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của...
2733/QĐ-UBND 14/09/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp...
2680/QĐ-UBND 10/09/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện...
2645/QĐ-UBND 07/09/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện,...
2349/QĐ-UBND 07/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp...
1696/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp...
1670/QĐ-UBND 05/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...
1515/QĐ-UBND 24/05/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp...
1363/QĐ-UBND 10/05/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã...
1227//QĐ-UBND 27/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội...
1226/QĐ-UBND 27/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của...
765/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa...
3186/QĐ-UBND 31/10/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện, xã trên...
3187/QĐ-UBND 31/10/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa...
1174/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ...
3264/QĐ-UBND 17/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành TNMT trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại...
2416/QĐ-UBND 26/08/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa...
2212/QĐ-UBND 10/08/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa...
1974/QĐ-UBND 15/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên...