Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Chiều ngày 22/10/2021, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2021 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 và chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, trong những ngày đầu tháng 10, các cơ quan, đơn vị, địa phưng trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã sôi nổi tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10/2021 với...