Tuyên truyền, phổ biến GDPL

GIỚI THIỆU LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT AN NINH MẠNG

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CẠNH TRANH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2019

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cung cấp thông tin về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ thời gian tới

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2019

Tài liệu Tuyên truyền An toàn giao thông

Tài liệu tuyên truyền về mạng xã hội

Tài liệu tuyên truyền phòng chống Mã độc

Tài liệu Tuyên truyền Bình đẳng giới năm 2018

Một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021