Tuyên truyền, phổ biến GDPL

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2019

Tài liệu Tuyên truyền An toàn giao thông

Tài liệu tuyên truyền về mạng xã hội

Tài liệu tuyên truyền phòng chống Mã độc

Tài liệu Tuyên truyền Bình đẳng giới năm 2018

Một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

Phổ biến 6 điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018

Giới thiệu Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2018

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 8/2018

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍNH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2018

Thông tư Công bố chi tiết danh mục sảm phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS