Nguồn vốn, các loại Quỹ

Công văn về việc báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018

Công văn về việc đôn đốc giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm2018

Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thanh toán phần khối lượng đã thực hiện thuộc dự án Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh

Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 02, số 04, số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất năm 2017 trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Công văn về việc thống kê công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước hiện cơ quan, đơn vị đang quản lý chưa chuyển sang ngành điện

Công văn về việc xin bố trí nguồn vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với Trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh

Công văn về việc báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017

Tờ trình về việc thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Báo cáo Thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Công văn vê việc lập kế hoạch bão dưỡng thường xuyên năm 2018 từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ

Công văn về việc giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017

Báo cáo nhu cầu đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở từ nguồn vốn vay hỗ trợ