Nguồn vốn, các loại Quỹ

Danh sách Đóng góp quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019

Danh sách Đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019

Danh sách đóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019

Quyết định phân bổ nguồn vốn kinh phí hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà văn hóa các thôn sát nhập

Tờ trình về việc bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng 06 tuyến đường tại khu vực Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh

Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng dự án: di dời, tái định cư các hộ dân xung quanh Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh

Công văn về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ nguồn vốn thực hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước.

Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc đi đập Cỏ Lăn, huyện Kỳ Anh.

Báo cáo về việc làm rõ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.