Nguồn vốn, các loại Quỹ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/DS-VP 02/12/2019 Văn phòng HĐND-UBND huyện Kỳ Anh Danh sách đóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019
02/DS-VP 02/12/2019 Văn phòng HĐND-UBND huyện Danh sách Đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019
03/DS-VP 02/12/2019 Văn phòng HĐND-UBND huyện Kỳ Anh Danh sách Đóng góp quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019
04/DS-VP 02/12/2019 Văn phòng HĐND-UBND huyện Kỳ Anh Danh sách Đóng góp quỹ "Ngày vì người nghèo" năm 2019
83/BC-UBND 03/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo Thuyết minh cơ sở xây dựng Kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019
01/QBTTE-LD 23/04/2019 Hội đồng BTTE huyện Kỳ Anh Công văn v/v vận động đóng góp "Quỹ bảo trợ trẻ em" năm 2019
01/QĐƠĐN-LD 23/04/2019 BQL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Công văn v/v vận động đóng góp "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" năm 2019
165//TTr-UBND 11/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống điện chiếu...
4815/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định phân bổ nguồn vốn kinh phí hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà văn hóa các thôn sát nhập
160/TTr-UBND 08/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng dự án: di dời, tái định cư...
1122/UBND-TCKH 22/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
126/TTr-UBND 27/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối...
906/UBND-TCKH 31/08/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị hỗ trợ nguồn vốn thực hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước.
766/UBND-QLDA 20/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc đi đập Cỏ Lăn, huyện...
117/BC-UBND 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo về việc làm rõ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ...
717/UBND-TCKH 09/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...
606/UBND-TCKH 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm2018
270/UBND-QLDA 27/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thanh toán phần khối lượng đã thực hiện thuộc dự án Đường di dân vùng...
27/TTr-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng nguồn kinh phí khắc phục...
241/UBND-KTHT 19/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc thống kê công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước hiện cơ quan, đơn vị đang...