Nghị Quyết

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
54/NQ-HĐND 28/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
55/NQ-HĐND 28/12/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND huyện về...
56/NQ-HĐND 28/12/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019
57/NQ-HĐND 28/12/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ...
58/NQ-HĐND 28/12/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
37/NQ-HĐND 02/08/2017 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về thông qua đề án "Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn...
16/NQ-HDND 30/12/2016 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 30/12/2016 HDDND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
18/NQ-HĐND 30/12/2016 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
19/NQ-HĐND 30/12/2016 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về thông qua Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con...
03 -NQ/HU 02/11/2016 BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển...