Luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2016/QH14 17/11/2016 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đấu giá tài sản
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật Tiếp cận thông tin