Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 616/QSDĐ ngày 06/4/1995 cấp cho hộ ông Phạm Lộc, xã Kỳ Tân

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 590/QSDĐ ngày 06/4/1995 cấp cho hộ ông Phạm Chu

Thông báo số 112 TNMT về việc mất GCN QSD đất số CH 03757, ngày cấp 14/4/2015 mang tên Đặng Xuân Lự, vợ là Nguyễn Thị Cửu, xã Kỳ Khang

hông báo về việc mất GCN QSD đất số 418/QSĐ, ngày 10/10/1997 cấp cho hộ Đậu Bá Ngôn, địa chỉ xã Kỳ Thọ

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 418/QSĐ, ngày 10/10/1997 cấp cho hộ Đậu Bá Ngôn, địa chỉ xã Kỳ Thọ

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 367QSDĐ , ngày 10/6/1997, cấp cho hộ ông Hồ Tuệ địa chỉ xã Kỳ Khang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 954/QSDĐ, ngày 06/4/1995 cấp cho hộ Hoàng Thị Khương, địa chỉ xã KỳTân

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 192QSDĐ, ngày 26/5/1994 cấp cho hộ Nguyễn Hữu Đàm, địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 40QSDĐ, ngày 26/5/1994 cấp cho hộ Hồ Thị Niệm, địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 189/QSDĐ , ngày 26/5/1995 cấp cho hộ Trần Đình Hùng, vợ là Hoàng Thị Hoa, địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 259QSDĐ, ngày 26/5/1995 cấp cho hộ Nguyễn Văn Ngọc, vợ là Nguyễn Thị Hồng địa chỉ xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số D 0960955, số vào sổ 964/QSDĐ, ngày 28/02/1995, cấp cho hộ ông Võ Thành, vợ là Lê Thị Nhiệm, xã Kỳ Phong