Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo số 07/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 1068/QSDĐ, Số phát hành D 0512892, cấp ngày 06/4/1995

Thông báo số 01 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 180 QSDĐ cấp năm 1996 mang tên Đào Xuân Huynh, xã Kỳ Khang

Thông báo số 126 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành 777837, số vào sổ 991 QSDĐ ngày 17/10/2002 mang tên Nguyễn Đức Phố, xã Kỳ Hải

Thông báo số 127 TNMT về việc mất GIấy chứng nhận QSD đất số T 052252, ngày 25/9/2001 mang tên Nguyễn Ngọc Lịch, xã Kỳ Đồng

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số BU 973748, số vào sổ CH 00436 ngày 07/8/2014 cấp cho hộ bà Đào Thị Nhung

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành D 0360895, số 853/QSDĐ ngày 02/3/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Lin, xã Kỳ Phong

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 367/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Huynh, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 338/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Châu, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 1071/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Liên, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 41/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Trần Văn Hà, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 96/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Dương Phi Hùng, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành K174121, số vảo sổ 666/QSDĐ ngày 21/02/1998 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đệ