CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN

10:48 28/08/2020

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 10/10/1970

Số điện thoại: 0912591520

Email: nguyentienhung.ka@hatinh.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Phạm Văn Dũng

Ngày sinh: 02/9/1967

Số điện thoại: 0979899262

Email: phamdung.ka@hatinh.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Dương Thị Vân Anh

Ngày sinh: 26/02/1979

Số điện thoại: 0912472398

Email: vananhdt.ka@hatinh.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 19/5/1983

Số điện thoại: 0919654535

Email: nguyenthanhhai.ka@hatinh.gov.vn