CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN

16:30 21/02/2017

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Bùi Quang Hoàn

Ngày sinh: 10/10/1968

Số điện thoại: 0913029485 - 0393609955

Email: buiquanghoan.ka@hatinh.gov.vn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thủy

Ngày sinh: 02/9/1960

Số điện thoại: 0976623333 - 0393604062

Email: nguyenxuanthuy.ka@hatinh.gov.vn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 10/10/1970

Số điện thoại: 0888397678

Email: nguyentienhung.ka@hatinh.gov.vnĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng