HT QLCL ISO 9001:2015

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02/BC-BCĐ 16/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng hệ...
4579/QĐ-UBND 05/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
1165/UBND-VP 02/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc thực hiện một số nội dung để công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu...
01/BC-BCĐ 17/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá nội bộ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND...
1055/KH-UBND 05/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện...
2558/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Kỳ...
2259/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Ban hành “Chính sách chất lượng” phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Kỳ Anh
2560/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc Ban hành “Mục tiêu chất lượng” phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Kỳ Anh
125/GM-UBND 24/05/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
522/UBND-VP 23/05/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc khẩn trương hoàn thành xây dựng quy trình các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất...
1123/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...
1090/QĐ-UBND 14/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựngvà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008...
224/UBND-VP 14/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc yêu cầu xây dựng quy trình đối với các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất...
176/KH-UBND 02/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ...
81/GM-UBND 17/04/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001(thời gian...
220/KH-UBND 17/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan UBND huyện và các...
2361/QĐ-UBND 10/12/2015 UBND huyện Kỳ Anh V/v thành lập BCĐ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, cử đại diện lãnh đạo về chất...
2147/QĐ-UBND 09/11/2015 UBND huyện Kỳ Anh V/v thành lập BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động...