Thường trực HĐND huyện

15:00 28/10/2020

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Hoàng Trọng Lý

Ngày sinh: 06/4/1978

Số điện thoại: 0984781779

Email: hoangtrongly.ka@hatinh.gov.vn

CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Trần Đình Tùng

Ngày sinh: 03/9/1963

Số điện thoại: 0912472427 - 01665082937

Email: trandinhtung.huka@hatinh.dcs.vn

2. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Lộc Hằng

Ngày sinh: 01/6/1965

Số điện thoại: 0941723368

Email: hangnl.ka@hatinh.gov.vn

PHÓ BAN

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng

Ngày sinh: 02/11/1979

Số điện thoại: 0912070800

Email: nguyenviethung.ka@hatinh.gov.vn