Hội đồng nhân dân huyện

Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng của Quốc hội, HĐND, được tổ chức công khai, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền. Đồng...