Thường trực HĐND huyện

15:00 28/10/2020

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Trần Thành Nam

Số điện thoại: 0932 299 838

Email: tranthanhnam.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Họ và tên: Hoàng Trọng Lý

Số điện thoại: 0984781779

Email: hoangtrongly.ka@hatinh.gov.vn

CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Trần Đình Tùng

Số điện thoại: 0912472427 - 01665082937

Email: trandinhtung.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Hồ Duy Phương

Số điện thoại: 0977787898

Email: hoduyphuong.ka@hatinh.dcs.vn

2. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Lộc Hằng

Số điện thoại: 0941723368

Email: hangnl.ka@hatinh.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng

Số điện thoại: 0912070800

Email: nguyenviethung.ka@hatinh.gov.vn