Đấu thầu - Đầu tư - mua sắm công

Công văn đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018.