Đấu thầu - Đầu tư - mua sắm công

UBND huyện Kỳ Anh Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và Quy hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh

UBND huyện Kỳ Anh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tại Quy hoạch khu dân cư thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh