Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
574/UBND-CA 05/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện
573/UBND-VP 05/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiếm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018
1185/UBND-TNMT 05/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc lấy ý kiến về Đề án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018 -2020 và...
04/BCĐ-KSTSTN 05/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc thực hiện kê khai Tài sản thu nhập năm 2017
1162/UBND-NV 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc chuẩn bị nội dung phục vụ chấm chỉ số CCHC năm 2017
1153/UBND-VP 24/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc lập danh mục các báo cáo định kỳ giữa cơ quan hành chính nhà nước và danh mục các báo cáo của...
1146/UBND-VHTT 23/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc phát hiện, ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp
1130/UBND-VP 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
1133/UBND-VP 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến...
1134/UBND-NV 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đánh giá, chấm điểm thi đua năm 2017
1137/UBND-VHTT 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị chỉ đạo thu gom, chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh
1125/UBND-TCKH 20/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc lập kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp xã năm 2017
1128/UBND-NV 20/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
1105/UBND-NV 13/11/2017 UBNd huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát thống kê số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống
11/HD-HĐTĐKT 13/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
1082/UBND-NV 07/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
1063/UBND-VP 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc giao chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ hóp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05 -CV/BCĐ 02/11/2017 Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở... Công văn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về quy chế dân chủ cơ sở
1035/UBND-VP 31/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện chính trị...
192/PCTT 30/10/2017 VP TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Công văn về việc ứng phó với gió mạnh trên biển