Minh Bạch Thông Tin

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2018

Quyết định công nhận giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2016

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 2)

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 1)

Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2016 (đợt 1)

Báo cáo tóm tắt Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019

Kế hoạch chi tiết công tác BT, GPMB khối lượng của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện huyện Kỳ Anh

Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2018

Quyết định về việc công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018