Danh sách cơ quan, đợt vị đạt chuẩn Văn hóa

14:49 16/03/2020

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

(Tính đến ngày 15/3/2020)

​*****

TT Tên cơ quan, đơn vị Danh hiệu được công nhận UBND huyện công nhận lần đầu (năm) Ghi chú
1 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 2016 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
2 Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2016 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/01/2018
3 Trường Mầm non xã Kỳ Hải Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2016 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/01/2019
4 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Đồng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
5 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
6 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lâm Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
7 Trường Mầm non Kỳ Bắc Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
8 Trường Mầm non Kỳ Giang Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
9 Trường Mầm non Kỳ Hợp Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
10 Trường Mầm non Kỳ Lâm Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
11 Trường Mầm non Kỳ Trung Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
12 Trường THCS Kỳ Sơn Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
13 Trường Tiểu học Kỳ Đồng Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
14 Trường Tiểu học Kỳ Giang Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
15 Trường Tiểu học Kỳ Tân Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
16 Trường Tiểu học Kỳ Thọ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2018 Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/5/2019
17 Trường THCS Kỳ Xuân Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2019 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 11/3/2020
18 Hạt Kiểm Lâm Kỳ Anh Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2019 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 11/3/2020
19 Trường THPT Kỳ Lâm Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2019 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 11/3/2020