CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

16:31 21/02/2017

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. BAN TỔ CHỨC

- Trưởng ban: Trần Đình Tùng
ĐT: 0912472427

- Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Hồng Minh

ĐT: 0987219889


2. BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN

- Trưởng ban: Lê Văn Trọng
ĐT: 0975101697
- Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Đương
ĐT: 0913048062

3 . ỦY BAN KIỂM TRA
- Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Đông
ĐT: 01685330688

- Phó chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thủy

ĐT: 0986639055


4. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thắng
ĐT: 0989067663 - 0393604889