Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
212/BC-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo hiện trạng và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office trong các cơ quan nhà nước
208/BC-UBND 16/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
206/BC-UBND 14/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh niên năm 2017
188/BC-UBND 24/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
15/BC-HĐND 31/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ...
102/BC-UBND 03/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
91/BC-UBND 23/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 527A/ĐA-UBND về đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông
92/BC-UBND 23/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6...
85/BC-UBND 12/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
78/BC-UBND 05/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kỳ Anh 6 tháng đầu năm 2017
70/BC-UBND 26/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017
69/BC-UBND 26/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
BCTT UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2017