Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Báo cáo tóm tắt Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2017