Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
47/BC-UBND 28/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2019
42/BC-HĐND 25/03/2019 HĐND huyện Kỳ Anh Báo cáo hoạt động của thường trực và các ban HĐND huyện quý I; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II
44/BC-UBND 25/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính Phủ
45/BC-UBND 25/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
41/BC-UBND 22/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
43/BC-UBND 22/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên do hộ gia đình người Kinh nghèo, cộng đồng dân cư thôn quản lý...
40/BC-UBND 21/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
38/BC-UBND 19/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP
37/BC-UBND 18/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả 05 năm thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá
36/BC-UBND 14/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tình hình thực hiện khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe
35/BC-UBND 11/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng chống ma túy
154/BC-UBND 21/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo thực hiện Đề án "Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ...
94/BC-UBND 21/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” 6...
BCTT 18/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối...
84/BC-UBND 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện
83/BC-UBND 06/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2018
82/BC-UBND 06/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và 9 năm...
79/BC-UBND 01/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa...
218/BC-UBND 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX
215/BC-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 28/11/2017