Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

TT

Họ và tên

1

Nguyễn Văn Danh

7

Nguyễn Anh Đông

2

Bùi Quang Hoàn

8

Trần Thành Nam

3

Nguyễn Xuân Thủy

9

Dương Thị Vân Anh

4

Nguyễn Tiến Hùng

10

Nguyễn Phi Hải

5

Trần Đình Tùng

11

Hoàng Anh Tú

6

Đặng Xuân Lự