Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025

08:54 21/08/2020

DANH SÁCH

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

TT

Họ và tên

1

Trần Đình Gia

7

Lê Văn Trọng

2

Nguyễn Tiến Hùng

8

Hoàng Trọng Lý

3

Trần Thành Nam

9

Lê Xuân Thủy

4

Lê Mã Lương

10

Dương Thị Vân Anh

5

Trần Đình Tùng

11

Đặng Thành Long

6

Nguyễn Anh Đông

12

Nguyễn Thanh Hải