Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 3/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019; Giải pháp tháo gỡ các tồn tại vướng mắc trong quản lý đất đai...

Ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kế hoạch, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND...