Ban Thường vụ Huyện ủy

Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ chính trị về việc sát nhập xã giai đoạn 2019 đến 2021 và Quyết định 1014 của BTV tỉnh ủy cùng các thông báo. Chiều ngày 13/12, Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức lấy ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy Ban chấp hành hai xã Kỳ Lâm...

Ngày 3/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019; Giải pháp tháo gỡ các tồn tại vướng mắc trong quản lý đất đai...

Ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kế hoạch, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND...