Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:51 21/08/2020

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT Họ và tên Ảnh chân dung
1 Dương Thị Vân Anh

2 Đặng Thúy Anh

3 Võ Xuân Bằng

4 Võ Tá Cương

5 Nguyễn Cao  Cường

6 Phan Văn Duẩn

7 Phạm Văn Dũng

8 Nguyễn Anh Đông

9 Nguyễn Thanh Đương

10 Lâm Anh Đức

11 Trần Đình Gia

12 Nguyễn Lộc Hằng

13 Nguyễn Anh Hoan

14 Nguyễn Tiến Hùng

15 Nguyễn Việt Hùng

16 Cao Xuân Hùng

17 Phạm Thị Hương

18 Đặng Thành Long

19 Trương Thanh Long

20 Lê Mã Lương

21 Hoàng Trọng Lý

22 Võ Xuân Mão

23 Nguyễn Thị Hồng  Minh

24 Trần Thành Nam

25 Nguyễn Văn Nam

26 Nguyễn Anh Ngọc

27 Đinh Sỹ Quân

28 Nguyễn Xuân Thắng

29 Võ Ngọc Thương

30 Lê Xuân Thủy

31 Nguyễn Thị Thủy

32 Trần Bá Toàn

33 Lê Văn Trọng

34 Nguyễn Kim Trường

35 Trần Đình Tùng

36 Hoàng Ngọc Tùng